بیمه عدم النفع رانندگان و مالکین

بیمه عدم النفع رانندگان و مالکین

خرید بیمه نامه
راهنمای پرداخت خسارت

موضوع بیمه نامه :

جبران درآمد از دست رفته رانندگان و مالکان خودرو که خوردو آنها بدلیل حادثه (تصادف ، سقوط ، آتش سوزی و انفجار) امکان تردد و کار کردن را ندارد و باید مدت زمانی را در تعمیرگاه باشد و یا استراحت پزشکی داشته باشد  از روز پنجم تا حداکثر یکصد و بیست روز با توجه به نوع خودرو و همچنین  پرداخت خسارت بدنی تا سقف  ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت غرامت فوت و نقص عضو راننده .

شروط بیمه نامه :

۱-    منظور از حادثه هر گونه تصادف ، سقوط ، آتش سوزی و انفجار وسیله نقلیه می باشد
۲-    منظور از پوشش عدم النفع جبران درآمد روزانه بیمه گذار که در نتیجه حوادث موضوع بند یک تحقق یافته باشد
۳-    منظور از خسارت بدنی در آین بیمه نامه فقط خسارت هایی می باشد که منجر به نقص عضو (تعیین بر اساس نظر پزشک معتمد بیمه گر ) و یا فوت بیمه گذار که در نتیجه حوادث بند یک تحقق یافتهخ باشد
۴-    گزارش مقامات ذیصلاح مبنی بر وقوع حادثه یا مصدومیت الزامیست
۵-    مدت استراحت استعلاجی بیمه گذار طبق نظر مراکز درمانی و تایید پزشک معتمد بیمه گر خواهد بود
۶-    مدت توقف لازم جهت تعمیر خودرو در تعمیرگاه توسط کارشناس بیمه گر تعیین خواهد شد
۷-    حداکثر تعهد بیمه گر از از مجموع جبران درآمد روزانه و فوت و نقص عضو برای هر راننده از حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران فوت و نقص عضو هر نفر تجاوز نخواهد کرد .
۸-    حداکثر حوادث مورد تعهد بیمه گر از دو مورد در سال تجاوز نخواهد کرد .

فهرست