بیمه مستاجر در قبال مؤجر

بیمه مستاجر در قبال مؤجر

خرید بیمه نامه
راهنمای پرداخت خسارت

موضوع بیمه نامه :

مسئولیت مدنی مستاجر درمقابل موجر ، بدین معنی که چنانچه در طول مدت اجاره خسارت مالی به محل مورد اجاره وارد آید که ناشی از خطرات آتش سوزی ،انفجار و آبدیدگی باشد بیمه گر نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود

فهرست