بیمه مسئولیت متصدی حمل داخلی

بیمه مسئولیت متصدی حمل داخلی

خرید بیمه نامه
راهنمای پرداخت خسارت

موضوع بیمه مسئولیت متصدی حمل:

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای متصدیان حمل و نقل  در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به موجب بارنامه های صادره که ناشی از تحقق خطرهای بیمه شده باشد .متصدی حمل بر اساس بارنامه صادر شده مسئول و متعهد است که باری را که از فرستنده تحویل گرفته از نقطه الف به نقطه ب ببرد و سالم تحویل گیرنده دهد حال اگر در بین مسیر بدلیل وقوع حادثه خسارتی به بار وارد شود به استناد قانون از جمله مواد ۳۸۶ الی ۳۸۸ قانون تجارت و همچنین ماده ۳۲۸ قانون مدنی مسئول بوده و باید جبران خسارت کند . بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل جبران کننده خسارت هایی است که در چهارچوب مسئولیت متصدی حمل و قرارداد فیمابین بوده باشد. در این بیمه نامه یک قرارداد بین شرکت بیمه و موسسه حمل منعقد میشود و موسسه حمل در دوره های زمانی مشخص لیست تمام بارنامه های صادر شده خود را به همراه حق بیمه مربوطه بصورت الکترونیکی برای شرکت بیمه ارسال میکند

 خطرهای بیمه شده در بیمه مسئولیت متصدی حمل :

۱- تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کالا با شی ثابت

۲- پرتاب شدن محموله از روی وسیله نقلیه

۳- آتش سوزی و انفجار وسیله نقلیه

۴- سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه به استثنا جعل اسناد

۵- هزینه های لازم و متعارف برای نجارت کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آنها در تعهد بیمه گر باشد

۶- هزینه متعارف دادرسی و دفاع از بیمه گذار در مراجع قضایی که در ارتباط با خطرات بیمه شده پرداخت شده باشد

نکته : حداکثر تعهد بیمه گر در مورد بندهای ۵ و ۶ از ۲۰% تعهد بیمه گر تجاوز نخواهد کرد

 شروع و پایان تعهد شرکت بیمه برای هر حمل :

پوشش بیمه پس از تکمیل بارگیری کالا در مبدا و صدور بارنامه (هرکدام موخر باشد ) آغاز و همزمان با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه پایان می یابد . لیکن در صورت توافق طرفین و پرداخت حق بیمه اضافی امکان اضافه کردن پوشش تخلیه و بارگیری در قرارداد وجود دارد .

استثنائات بیمه مسئولیت متصدی حمل داخلی : 

۱- جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار شامل کارکنان و نمایندگان وی ، راننده یا کمک راننده وسیله نقلیه

۲-حوادث طبیعی مانند سیل ، طوفان ، زلزله ، آتش فشان و صاعقه

۳- جنگ ، شورش ، اعتصاب ، بلوا ، ضبط و مصادره

۴- تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای

۵- عیب ذاتی و یا خود سوزی کالا

۶- هر گونه خسارت غیر مستقیم و عدم النفع و کاهش ارزش کالا در بازار

۷- حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز

۸-خسارت هنگام تخلیه و بارگیری ( با پرداخت حق بیمه اضافی و در صورت موافقت بیمه گر قابل خریداری است )

۹-خسارت ناشی از عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه با توجه به نوع گواهینامه

۱۰-ریزش ، روندگی ، آبدیدگی ، مگر اینکه ناشی از تحقق خطرات بیمه شده باشد

۱۱- کاهش طبیعی وزن محموله

۱۲- سرقت قسمتی از محموله و یا هر نوع سرقت ناشی از خیانت در امانت راننده و کمک راننده

۱۳- فقدان کالا

۱۴- تغییر وسیله حمل بدون اخذ موافقت بیمه گر

۱۵ -خسارت وارد به علامت و بسته بندی کالا

قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

ماده ۳۸۶ قانون تجارت :

 اگرمال التجاره تلف یاگم شود متصدی حمل ونقل مسئول قیمت آن خواهدبود مگراینکه ثابت نماید تلف یاگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یامستندبه تقصیرارسال کننده یامرسل الیه ویا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی ازآنها داده اند ویا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیزنمی توانست ازآن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتریا زیادترازقیمت کامل مال التجاره معین نماید.

ماده ۳۸۷ قانون تجارت :

درمورد خسارات ناشیه ازتاخیرتسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری ) مال التجاره نیز متصدی حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبورنمی تواند ازخساراتی که ممکن بود درصورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوزنماید مگراینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب رامقررداشته باشد.

ماده ۳۸۸ قانون تجارت :

 متصدی حمل ونقل مسئول حوادث وتقصیراتی است که درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاینکه خودمباشرت به حمل ونقل کرده ویاحمل ونقل کننده دیگری امامورکرده باشد. بدیهی است که درصورت اخیرحق رجوع اوبه متصدی حمل ونقلی که ازجانب اومامورشده محفوظ است.

ماده ۳۲۸ قانون مدنی :

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب‌کند ضامن نقص قیمت آن مال است‌.

فهرست