بیمه مدیران واحد های اقامتی

بیمه مدیران واحد های اقامتی

خرید بیمه نامه
راهنمای پرداخت خسارت

موضوع بیمه نامه :

بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحد های اقامتی همچون هتل ها ، مسافر خانه ها مسئولیت مدنی مدیران این مجموعه هارا در مقابل میهمانان بیمه میکند، بدین معنی که چنانچه در طول مدت اقامت میهمانان در واحد اقامتی خسارت مالی و جانی به آنها وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد .

استثنائات بیمه نامه :

۱-    نزاع و درگیری و شورش
۲-    حوادث ناشی از خطر استخر و سونا
۳-    حوادث ناشی از خطرات مجموعه ورزشی واحد اقامتی

حق بیمه : 

حق بیمه این بیمه نامه بر اساس ظرفیت ، ضریب اشغال هتل یا واحد اقامتی و همچنین تعهدات بیمه نامه تعیین میشود به عنوان مثال حق بیمه یکساله یک هتل با داشتن ۵۰ اطاق و ۱۰۰ تخت و ضریب اشغال ۵۰% بشرح زیر خواهد بود :

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه :                      ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰      ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه :      ۳/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰    ریال

جبران خسارت مالی هر نفر در هر حادثه :              ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰       ریال

حداکثر تعهد جانی بیمه گر در طول مدت بیمه :     ۱۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

حداکثر تعهد مالی بیمه گردر طول مدت بیمه :         ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰      ریال

حق بیمه سالیانه :                                              ۶۶/۸۰۷/۰۰۰        ریال

فرانشیز : 

فرانشیز خسارت های مالی ۱۰% هر خسارت و حداقل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

فهرست